Ka'aguy pytu (Purahéi)

Ñe'ẽpoty: Rudi Torga
Pumbasy: Alejandro Cubilla
 
Ka'aguy pyambu (kotyhu)

Ka'aguy pyambu rendy
ojora ipytu ko'ẽ.
Arapy rekove poty,
yvypóra pype roime.

Ore retã ka'aguy rovyũ,
Tupã pype oipota rojoayhu.
Ore retã, ore ñe'ã,
ko ka'aguy, ko ka'aguy.
Roho joa tapére oñondive,
vy'a pavẽ romoingove haĝua.
Yvy maraẽ'ỹ arapysẽ
yma guive romoañete ha'ã.
Akói mayma te'ýi anga mbyja.
Roipyguara ka'aguy ha ko'ẽ,
po'a rape roheka ipype.
Teko potĩ techapyrã
orereko sambyhyha.

Ko tetã jaraite
ypykue, peikuaa:
¡Orémi va'ekue!.
Guahu (guaránia)

Kuimba'e angekói
ko yvy pytuhẽ.
Ka'aguýpe heñói
porayhu añete.
Guarani rekove.
Omoĩ Ñánde Ru
heko remimbo'e.
Yvypóra pytu,
arapy rekove.
Py'a guapy ko'ẽ.
Tupã rembipota
oĩ ñánde pype.
Hesãi ñáne ñe'ã
ñahendúrõ iñe'ẽ.
Marangatu ykua.
Yvága pukavy
ñáne ãnga juaju.
Teko jekupyty
ñánde po'a yvu.
Vy'a yvotyty.
Guarani rekoite
ko tetã pytuhẽ.
Kotyhu (kotyhu)

Yvytu saraki,
ka'aguy purahéi,
oveve guyrami,
iñe'ẽ ndosovéi.

Hetia'e panambi,
ysyry ipyahẽ,
eiretépe ka'i
oka'u guasuete.

Ojora hyakuãngue
yva ha yvoty...
ome'ẽ kyhyje
jaguarete pochy.
Ka'aguy angekói
mombyrýgui ou,
pype ñanerenói
ñánde retã pytu.

Akói pe hyapu
oĩ ñandepype,
iporã ñahendu
ñánde ypy ñe'ẽ.

Ka'aguy pytuhẽ
ñanemomandu'a,
ñánde rapykuere
jaheka va'erãha.
Tetãgua rekove,
ka'aguy pytuhẽ.
Jeroky ava,
hekove kyre'ỹ.
Yvypóra hory.
Vy'a apyre'ỹ,
ñáne ãnga jegua.
Tetia'e osyry.

(-Che ndéve rohayhu.
-Naiporãi kururu.
-Che képe rohecha.
-Ndaipotái kerana.
-Emboty nde juru.
-Chereja, yryvu.)
Ore ha'e pe ka'aguy pytu,
Tupã ñemoñare jeroviapy.
Ore ha'e ko tetã ãngapu,
oikóva oipykúi ko arapy.

¡Ore ha'e
ko yvy jaraite!.

Ñenohẽ hágui: [AMR3:79] - www.guaranirenda.com - 2004

Péva mboyvegua Péva riregua