Jeiko porãve rekávo (purahéi)

Ñe'ẽpoty ha pumbasy: Adrián Barreto
 
Ohóje tetã ambuépe
jeiko porãve rekávo,
pyharevete ohasávo
roñe'ẽmi ipahaite.

Aipojopývo ichupe
tesay okukúi heságui,
ha oje'óivo che rendágui
ho'a pytũ che rehe.
Oremitãmi guive
rokakuaa ojuapytépe,
vy'a, saraki, pukápe
pynandimírõ jepe.

Ramoiténte upehague
naimo'ãi chemandu'ávo,
aipo ha'e orerejávo
ha ohóvo mombyryete.
Jeiko porãve rekávo
Paraguáipe ndaikatúigui,
osẽva guive cuartélgui
mitã katupyryeta
tetã ambuére ohopa,
ko'ẽvére ijetu'úgui
ha itúa pópe ohechágui
kerayvoty ipirupa.
Mayma ikakuaa irũngue
chupe rohechaga'úva,
ha hese roporandúva
akói py'ỹinte ojoupe.

Ndoroikuaái mavave
mba'épa oiko hekovégui,
mamópa tekotevẽgui
oho ha opyta ha'e.
Hepypa opaite mba'e
ha ipohyive jahavére,
ñamba'apóva kokuérepe
nahembyvéi mba'eve.

Kueráigui asẽta che ave
aharei pe yvytúre,
ko'ápe mbegue katúpe
che opívota katuete.
Tendota ha mburuvicha
ndoikuaaséi mboriahúgui
hyguatã guive ha'ekuéra
tokapupa tetãygua.

Ikatúva jaguata
jahapa ñembyasypópe
mba'éiko ã moñái poguýpe
japytáta jaipota.
Jahayhu ñáne retã
ñánde sy ha ñánde rúpe,
ku heta jepy'apýpe
imitã omongakuaa.

Upéima opyta haĝua
tuja, ĝuaiĝui, tavapýpe,
hasykue itapereguýpe
oha'arõvo imano.

Ñenohẽ hágui: [AMR1:149] - www.guaranirenda.com - 2004

Péva mboyvegua Péva riregua