Apytávo che'añomi (purahéi)

Ñe'ẽpoty: Ramón Mendoza
Pumbasy: Eulogio Ayala - Ramón Mendoza
 
Upe ára chereja, resẽ reho mombyry
pytãmba upe kuarahy naiporãvéi pyhare,
opa umi guyra ñe'ẽ nahyakuãvéi yvoty
oime poku nembyasy avei che javeve.
Che apytu'ũme akói oikóva upe ka'aru
ha py'ỹinteva ypyahu chemandu'árõ hese,
ku ñasẽramo guare jaguata mbegue katu
upe tape kurusu jahupytyha peve.
Mokõivéva japyta upérõ sapy'ámi
ha umi nde resa mimbi ipaha che resape,
che'añuávo ipahaite ere chéve mbeguemi
aju jeýne voi ha ne'ĩra áĝa peve.
Oime ku ñáne tapỹi ha'eñomíva opyta
ñanandýpe oñeñua mba'e mbyasy memete,
kunu'ũ heñói hague mainumby jerokyha
ko'áĝaramo ĝuarã oiko chugui tapere.
Amoaĝégui upe nde ju asẽ aha kokuehe
ha aipe'ávo umi hokẽ tuichaite che'angapyhy,
akói ára che reindy maymáva neryakuãngue
upe koty omyenyhẽ osẽnguévo kuarahy.

Ñenohẽ hágui: [AMR2:44] - www.guaranirenda.com - 2004

Péva mboyvegua Péva riregua