Aimesemi nendive (ñe'ẽpoty)

Haihára: Ángel I. González
 
Péina ohasáma ro'y
ha ku mbyry'ái pota,
ára kuéra iporã aja,
yvy ha yvága ipoty.
Guyramimi ovy'aite,
opurahéi ha oveve;
ha che rohechaga'u,
añanduve mborayhu
ha aimesemi nendive.
Reju nga'u rehecha
ko'ã mba'e iporãitéva,
ndévente ahechaukaséva
ápe revy'a haĝua.
Mba'e piko reipota
amoite tetã guasúpe,
angaipaetaite ryrúpe,
tekove vai apytépe.
Eju ko ñu porãitépe
jaiko che tapỹi pyahúpe.
Ko che rekoha guive
(ka'aguymi rembe'ýpe,
yvoty ha yvatýpe),
jahecháne oñondive
amo kuarahy resẽ,
mba'éichaitépa iporã
oúvo ko'ẽmbota.
Ha osẽnguévo kuarahy,
morotĩ ha pytãngy,
ñaimo'ãite nde rova.
Pyhareve asajemi
ñasẽ va'erã jaguata:
jahecháne omimbipa
ñu, ka'aguy ha arai;
ñahendúne uru mimi
kokuerérupi oñe'ẽ,
tu'ĩ, guyraũ, aka'ẽ,
chesyhasy, pykasu,
chiriko, ynambuguasu,
havía ha pitogue.
Asajekue, yvyraguýpe,
jaháne japytu'u
ha ñañemoĩ ñahendu
oñe'ẽrõ ñande ypýpe,
ñemihápe, ñanandýpe,
iñirũme jeruti.
Ñahendúne ave chochĩ
oturuñe'ẽrõ asy,
ikatúgui anga ombyasy
mbykyha hekovemi.
Ka'aru ro'ysã porã,
ku kuarahy oike potápe
jahecháne jeikehápe
arai kuéra pytãmba,
hesa'yju, overapa.
Ha upégui okañy rire
ára rapópe, amoite,
ñahendúne urutau
oĝuahẽ vove pytũ
osapukái asyete.
Pyharekue ñasaĩndýpe,
ñahendu aja mombyry,
hyapu mbeguemi ysysy
ochololóvo itatýpe.
Ñane tapỹi pepoguýpe
ñañoañua hatãiténe,
ha nde apysápe ha'éne
che mborayhu tuichaha,
ha upéicha ñaime aja
¡heta rojurupyténe!.
Eju, che rembiayhumi,
oiko haĝua añetehápe
ko che akãmente ko'ápe
akã vaígui rei
oiko vaicháva jepi:
Ojuajúriko aikose
che tapỹime nendive,
toryhápe, py'aguapýpe,
ñaiméma guive ojoypýpe
naikotevẽi mba'eve.
Nerehe'ỹ ajejuhu,
¡ndaikatúiko aipokuaa!
upéa che py'a juka
ha che mo'ãho guasu,
ñaimo'ãite urutau
hasẽramo ka'aguýpe
omombe'úvo jasýpe
ombyasýva pyhare...
Upéicha avei chave
ajahu che resaýpe.
Eju, che tupãsymi,
che mba'asy eipohano,
ani haĝua anga amano
rohechasetégui avei.
Chéko añeñandu vai,
che py'a rekotẽve,
ha añandu che rekove
mbykýta nerehe'ỹ,
¡Che niko chetyre'ỹ
aĩ'ỹramo nendive!

www.guaranirenda.com - 2004

Péva mboyvegua Péva riregua